ÇAY TADIM SÖZLÜĞÜ

Çay Tadım Sözlüğü,  dünyada her yaratılanın bir dili olduğu gibi çayın da kendine özgü bir dili vardır. Şimdi burada size he Türkçe hemde İngilizce olarak bu dili tamamı ile  bildiriyoruz. koyup manaya ermenizde yarar var muhakkak.

A

Almondy             Bademsi              Badem lezzetindeki dem.

Astringent          Burukluk             Tadı buruk, ancak aside çalan dem.

Aroma                  Yüksek rakımlarda yetişen çay posalarında daha çok görülür

Attractive           Cazip     Yapısı ve boyutu uygun renkli kuru çay yaprağı.  Bu açıklama her zaman iyi kalitenin bir göstergesi değildir.  İyi kaliteye sahip çay demi.

Autumnal           Sezonun bitimine doğru üretilen kuru çayların kırmızımsı görünüşü,

A

Almondy             liquor having almond taste

Astringent         the pungent sensation in your mouth that gives tea its refreshing quality.

Aroma                  Smell or scent denoting 'inherent character' usually in tea grown at high altitudes.

Attractive           tea that is uniform in size, color, and texture. This explanation is not always indicator of a good quality. Liquor of a good quality tea

Autumnal          tea produced late in the growing season

B

BadLeaf              Kötü yaprak      

Özellikle gölgelik ağaç yapraklarının varlığından kaynaklanan demdeki tat.

Baggy    Torbamsı            

Torbalarda muhafaza edilen kuru çaylarda görülen istenmeyen bir dem lezzeti.

Bakey   Yanığımsı            

İstenenden daha yüksek sıcaklıklarda kurutulmuş çayların deminde fark edilen hoş olmayan özellik.

Biscuity                               Bisküvilik             Bisküvileri hatırlatan aroma genellikle iyi kalite işlenmiş Assamlarda bulunur.

Bite       Keskin  Çok sert ve kuvvetli çay demi.

Bitter    Acılık     Ham madde ile ilgili istenmeyen demdeki acımsı tad.

Black     Siyah     siyah görüntü istenen ve genelde “çiçeklenme” ile tercih edilir. Bu terim Ortadoks veya rotervan üretim ile kullanılmaktadır.

Blackcurrant      Siyah kuşüzümü             

Siyah kuş üzümünü hatırlatan ve özellikle Darjeeling çaylarında farkedilebilir olan çok istenen demdeki lezzet.

Blackish               Siyahımsı            

CTC tip kuru çaylarda görünüşteki istenen bir özellik.

Blister  Kabarcık              Rutubetin çok hızlı bir şekilde uzaklaştırılması sonucunda kuru çay yaprağında oluşan farkedilebilir kabarcıklanma.

BloomCanlı      Parlak ve güzel kuru çay. İyi bir imalat ve yeknesaklığı ifade eder.

Body     Koyu     Dolgun ve kuvvetli dem.

Bold      Kaba çay              Büyük partikül.  Sınıflandırmada normalden daha büyük olan kuru çay yaprağı.

Brassy   Metalik                                Yetersiz solmanın işaretidir. Pirinç alaşımına benzer metalik dem tadı.

Bright   Parlak   Demdeki parlaklık .Tarladaki çayında imalatında iyi olduğunun göstergesi. Parlak renkli posa, parlak bir likör elde edileceğinin işaretidir.

Brisk      Sert, Canlılık.  İmalatın iyi olduğunu işaret eder. Demdeki kuvvetli lezzet.

Brown  Kahverengi        CTC ve LTP tipi çaylarda kahverengi görünüş yaprakların aşırı sert bir muameleye tabi tutulduğunu gösterir.

Burnt    Yanık     Aşırı kurutma sonucu çayda görülen bir kusur, kusurlu çay.

B

BadLeaf              the bad taste in brew especially due to the presence of the canopy tree leaves.

Baggy    An unpleasant taste, normally resulting from the tea being carried or wrapped in unlined bags.

Bakey   An over-fired tea with the result that too much moisture has been driven off the leaf while drying.

Biscuity                               A pleasant aroma often found in well-fired Assam

Bite       Very harsh and strong tea brew

Bitter                   An unpleasant taste associated with raw teas.

Black     A black appearance is desirable, preferably with "bloom". This term is used with Orthodox or Rotorvane manufacture.

Blackcurrant      a desired and significant aroma that reminiscent of blackcurrant especially in Darjeeling teas.

Blackish               Asatisfactory appearance CTC type teas.  Denotes careful sorting.

Blister                  Noticeable bubble consisting on dry tea as a result of removal of moisture very quickly a leaves.

BloomA sign of good manufacture and sorting, a 'sheen' that has not been lost through over-handling or over-sorting.

Body     A liquor having both fullness and strength.

Bold      Particles of leaf that are too large for the particle grade.

Brassy   Unpleasant metallic quality similar to brass.  Usually associated with unwithered tea.

Bright   A lively bright appearance, which usually indicates that the tea will produce a bright liquor.

Brisk      The most 'live' characteristic.  Results from good manufacture

Brown  A brown appearance in CTC type teas that normally indicates overly harsh treatment of the leaf.

BurntTaint caused by extreme over drying during manufacture.

 

C

Case- hardened              Kabuklu yapı      Dış  yüzeyi tamamen kurumuş, fakat iç  yüzeyinde nemin tamamen uzaklaştırılamadığı bölgelerin yer aldığı kuru çay yaprağı.

Cedarwood        Sedir odunu       Demdeki, sedir ağacı kokusunu hatırlatan odunsu özellik.

Character            Karekter              Çayın kökeni ülkeyi ve bölgeyi tanımayı sağlayan çay deminde istenilen nitelik.

Cheesy                Peynirimsi          Genellikle uygun olmayan zamanda yapılan hasattan veya kalitesiz tahta kutulardan kaynaklanan, peyniri hatırlatan belirgin ve istenmeyen kuru çay ve demdeki özellik.

Chesty                 Odunumsu         Kalitesiz kutulara konulan kuru çaylarda ve demde gözlemlenen, istenmeyen  reçinemsi özellik.

Choppy                               Dalgalı yapı         Parçalayıcı veya kesiciden geçirilen bazı ortodoks çayların görünüşü.

Chunky                                Çok büyük boyutta kırılmış yaprak çay

Clean    Temiz    Kuru çayda lif, çöp hiçbir yabancı madde bulunmaması. Muntazam olarak derecelendirilmiş yaprak.

Coarse                  Kaba      Kuru yapraktaki sap ve/veya lif varlığından kaynaklanan istenmeyen acı dem.

Cold weather    Soğuk hava        Demde, soğukta üretim sonucu ortaya çıkan belirli özellikler. Özellikle parlak ve sert. Kısmi karekter ve tada sahiptir.

Coloury                               Renkli                   Demdeki canlılık ve yoğunluk.

Common             Yaygın, sıradan                 Özelliği az olan düşük kaliteli çay demi.

Contaminated  Kirlenmiş             Kokulu bir maddeyle temastan kaynaklanan yabancı lezzete sahip çay demi

Cooked                                Pişmiş                   Çayın bütün özellikleri yok olacak derecede yanmış dem.

Coppery              Bakırımsı             Çok iyi kalitede çayı gösteren, parlak bakır renginde posa.

Cream                  Krema  Likör soğumasında demde oluşur. Parlak krema kaliteyi, mat krema kötü kalitede çayı gösterir.

Crepy                   Kıvrık                    BOP tipi kuru çaylar için kullanılır. Kuru çay yaprağının kıvrılmış görüntüsü.

Croppy                Kaliteli ürün       Ayırt edici karekterli, parlak, kuvvetli ve özlü dem.

Crushed              Ezilmiş                  Düzgün olmayan ve ufalanabilir görünümü gösteren kuru çay yaprak yapısı.

Curly     Kıvrım, kıvrılmış                               OP tipi çaylar için kullanılır. Kuru yaprağın kıvrılmış  görüntüsü. Kıvrık görünüşlü kıvrılmış yaprak.

C

Case-hardened                Tea leaf that outer part is totally dried, but moistureat inside is not removed totally.

Cedarwood        Woody feature that is reminiscent smell of cedar wood in liquor.

Character            distinct qualities that allow you to detect the region where the tea was grown

Cheesyan undesirable cheese reminiscent aroma that is usually caused by unproper harvest time or poor quality wooden boxes.

Chesty  a tea tainted by other flavors or has an undesirable resinous smell

Choppy                               Orthodox (or Rotovane) manufacture leaf which has to be cut by a "breaker" during sorting

Chunky                                A very large broken leaf tea.

Clean    The quality of a thin, plain tea that finishes smooth in the mouth and has nothing unfavorable about it.

Coarsea tea producing an undesirable harsh, bitter flavor

Cold Weather   soma features sourcing from cold weather such shiny, tough, partial character and taste.

Coloury               indicates depth of color and strength

Common             A very plain light and thin liquor with no distinct flavou

Contaminated  Tea brew with a foreign flavour that is scented with a substance

Cooked               burned liquor that have lost all the features of the tea.

Coppery              bright tea leaves that indicate good processing

Creama natural precipitate obtained as the tea cools down – a bright cream indicates good quality, tea whereas a dull cream usually indicates an inferior quality tea

Crepy    Leaf with a crimped appearance common to large grade broken-leaf teas such as BOP.

Croppyliquor which has distinctive character, and is bright, strong and succulent.

Crushed              Non-uniform and crumpable dry tea leaves.

Curly     The leaf appearance of whole leaf grade  orthodox teas such as O.P.,

D

Dark      Koyu                     Posadaki koyu mat renk, yaprak kalitesinin düşüklüğünü gösterir.

Dry         Kuru      Çay demi tadıldığında damakta oluşturduğu etki. Bu etki hafifçe fırınlama, yüksek sıcaklığa bırakılma veya kavrulmuş özellikleri ile yakından ilgilidir.

Dull       Mat                       Ömrü azalmış kuru çay yaprağının görünüşü. Dem rengindeki parlaklık ve sertlikdeki aksiklik, belirginsizlik.

D

Dark     a dark or dull color usually indicates a poor leaf quality

Dry         indicates lack of moisture in tea due to over-drying; bakey or scorched taste

Dull      tea lacking bloom or lively bright character in both appearance and taste

E

Earthy   Toprağımsı         Depolardaki rutubetin işaretidir. Toprağı hatırlatan demde istenmeyen bir tattır.

Empty                   Boş                        Dolgunluğu yetersiz olan çay demi

Even      Yeknesak            Hemen hemen eşit boyutta parçaları kapsayan çay.

E            

Earthy  normally caused by damp storage of tea but can also describe a taste that is sometimes 'clinically inherent' in teas from certain regions.

Empty                  a tea lacking fullness or substance

Even                     tea leaves being the same size

F

Fibrous                Lifli         Dikkate değer düzeyde sap ve lif içeren kuru çay.

Fine       Mükemmel        Çok yüksek kaliteli ve lezzetli çaylar.

Flaky     Pulcuk                  Pulsu, düz. Ayası düz kuruçay yaprakları.

Flat        Yavan                   Özelliği olmayan zayıf çay demi. Çayın eskiliği veya depolama şartları dolayısıyla olabilir.

Flavour                                Lezzet   Mükemmel çayların tamamen kendine özgü tat ve aroması. Yüksek bölgelerde yetiştirilen çaylarla bağlantılıdır.

Fruity    Meyvemsi          Aşırı beklemiş karektere sahip, arzu edilmeyen bir tat.

Full        Dolu      Renk, kuvvet, madde ve dolgunluğa sahip dem.

Fullyfired           Tamamen kuru                Hafifçe normalin üzerinde kurutulmuş çaydan elde edilen dem

F

Fibrous                denotes the presence of fibers with the tea leaves

Fine       tea of exceptional taste and quality

Flaky     Flat open pieces of leaf often light in texture.

Flat        Not fresh, usually due to age.  Tea tends to lose its characteristics and taste with age, unlike some wines which mature with age.

Flavour                A most desirable extension of character caused by slow growth at high altitudes.  Relatively rare.

Fruity    gives the tea an over ripe taste.  an undesirable taste in tea.

Full        A good combination of strength and colour.  Often denotes high moisture content.

Fullyfired          Brew of tea that is dried slightly above normal

G

Geranium           Itır          Belirli mükemmel çaylardan elde edilen demlerdeki, ıtırları hatırlatan özellik.

Goneoff             Niteliksiz             Demin, yetersiz üretim veya bayatlıktan dolayı beklentilerin altında özelliklere sahip olması.

Grainy                  Taneli                   Sert yaprak kırıntıları ve küçük, temiz ve topaklar halindeki toz çay.

Grapenutty        Üzüm - fındık görünümlü            Üretim işlemi sırasında eşit büyüklükte topakçıklar şeklinde kıvrılmış CTC çaylar

Grassy                  Otumsu                               Yetersiz solma sonucu bazı çayların deminde bulunan tat

Grey      Gri          Tasnif aşamasında aşırı yıpranmayı ifade eder.

Green   Yeşil       Soldurma ve fermantasyon yetersizliğinden oluşan hoş olmayan dem burukluğu.

Gritty                   İnce sert.            Özellikle dokunulduğunda sert olan küçük kırıntı ve toz halindeki çay.

G

Geranium          Geranium reminiscent feature at liquors which are obtained from a particular excellent teas.

Goneoff             lower featured liquor than expected due to insufficient production or staleness.

Grainy- Describes primary grades of well-made CTC teas such as Pekoe dust.

Grassy  An herbaceous aroma or flavor suggestive of alfalfa or grass.

Grey- Caused by too much abrasion during sorting

Green   unpleasant astringency caused by inadequate withering and oxidation.

Gritty   When touched hard, especially the small crumb and powder tea.

H

Hairy                    Saçaklı, sakallı                   Dikkate değer miktarda ince, uzun lif içeren kuru çay.

Hard                     Sıkı, sert              Sert likör, kaliteli çayın belirtisi.

Heavy                  Ağır        Görünüşün aksine yığın yoğunluğu fazla olan kuru çaylar.

Harsh                   Kabalık                 Demdeki ham ve hoş olmayan, otsu tat. Soldurmadan kaynaklanır.

High-fired          Aşırı kurutma    Aşırı kurutma ama yanık değil.

Hungry                Aç           Kap kalitesinden yoksun çay demi.

H

Hairy    dry tea including remarkable amounts of fine, long fiber-

Hard      A very pungent liquor, a desirable quality in tea.

Heavy   A thick, strong and coloured liquor with limited briskness.

Harsh    A taste generally due to the leaf being under withered during manufacture resulting in a very rough taste.

High- Fired, over-fired or dried, but not bakey or burned.

Hungry– a tea not having its usual regional characteristics

I

Irregular              Düzensiz             Sınıflandırma sonrası muntazam olmayan kötü sınıflanmış kuru çay.

Inky       Mürekkepli        Keskin, kurşunumsu mürekkep tadına benzeyen oldukça metalik karekterde dem.

I

Irregular              when the tea leaves are not uniform in size

Inky      Sharp, very metallic-like, leadish featured liquor with ink taste.

J

Juicy      Özlü       Mükemmel, çok özellikli dem.

Juicy     Excellent, very featured liquor.

L

Lacking                YoksunÖzelliği ve belirgenliği olmayan çay demi.

Large     Geniş    Sınıflamada normalden büyük olan çay yaprağı  boyutu

Leafy     Yaprak çay          Sınıflandırılması için normalden daha geniş yapraklara sahip olan çay.

Leggy                    Bacaklı                  Uzun ince yaprakları olan çay

Light      Düşük kalitenin göstergesidir.  Görünüşün aksine yığın yoğunluğu az olan çaylar.Dem rengi ve kuvvetindeki eksiklik

L

Lacking- Describes a neutral liquor with no body or pronounced characteristics.

Large    The tea leaves that are larger than normal size

Leafy- A tea that tends to be on the large or longish size.

Leggy                   Tea with long and thin leaves.

Light- Lacking strength and depth of colour or light in weight of poor density and sometimes flaky.

 

M

Make    Tasnifsiz              Üretilen tasnif edilmemiş kuru çay, yarı mamül

Malty    Maltımsı              Karameli veya maltı andıran istenen bir özellik.

Mature                                Olgun yaprak     İyi üretimin göstergesi olan tam olgunluktaki çay

Meaty                  Etli          Tamamen dolgun, koyu dem

Metallic              Metalik                                İstenmeyen keskin bakırımsı bir tat.

Milled                  Öğütülmüş         Çok fazla kesilerek veya öğütülerek boyutları küçültülmüş çayın görünüşü

Minty                   Nanemsi             Genelde tercih edilmeyen bazı çaylardaki nane benzeri lezzet

Mouldy                               Küflü     Uygun olmayan muhafaza şartlarında gelişen küflenmiş çay lezzeti ve kokusu

Muddy                 Bulanık                 Mat ve çekici olmayan dem rengi.

Muscatel            Misket                 Üzümlere özgü bir özellik.  İkinci sürgün Darjeeling çaylarında belirgindir.

Mushy                  Rutubetli, Lapa                 Depolama veya ambalajdan kaynaklanan rutubet. Yumuşak, koyu, çekici olmayan dem

Musty                   Küf kokulu          Küflenmiş olma şüpesi olan çay demi.

M

Make- Used to describe tea manufacture, in tea-taster's terms a make that means a well-made tea or not true to its grade.

Malty- Desirable character in some Assam teas.  A full, bright tea with a malty taste.

Mature- Not bitter or flat.

Meaty                 Totally plump,  dark brew.

Metallic- A sharp coppery taste.

Milledappearance of tea that is too much cut or grinded

Minty                  peppermint like flavor that is usually not preferred

Mouldy              moldy taste and smell of tea that is grown in unsuitable housing conditions.

Muddy- A dull, opaque liquor.

Muscatel- Desirable character in Darjeeling teas.  A grape taste.

Mushy- Tea that has been packed or stored with a high moisture content.

Musty- A suspicion of mold.

N

Neat      Düzenli                Nevilerin karışmama durumu. Muntazam görünüşte iyi yaprak.

Neutral                               Nötral   Herhangi bir özelliğin hissedilmediği çay demi.

New season      İlk sürüm             Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeyinde erken sürgün dönemlerinde üretilen çayların özellikleri.

Nose     Çay kokusu       

Nutty    Fındığımsı           Fındığı hatırlatan istenen bir özellik.

N

Neat– a grade of tea having good make and size

Neutral               tea that any feature is being felt.

New season     Features of tea which produced in the early stages of exile in northern India and Bangladesh.

Nose- Smell of the dry leaf.

Nutty: A roasty aroma or flavor suggestive of almonds, cashews, etc.

O

Old        Yaşlı       Eski çay olmasının etkisiyle ilk özelliklerini kaybetmiş çaydan elde edilen dem.

Open    Açık       Çok zayıf kıvrılmış, düz ve bükülmemiş yaprak.

O

Old        liquor that is obtained from old tea, so lost its initial properties.

Open    Very weak, curled, flat and untwisted leaf.

P

Painty                  Boyalı    Sezon sonu bazı çayların demlerinde fark edilen boyaya benzer bir özellik

Papery                 Kağıdımsı            Çayın kağıda teması sonucu oluşan istenmeyen lezzet.

Peachy                 Şeftalimsi            Şeftaliyi andıran mükemmel, leziz aroma.

Plain     Düz        Temiz fakat eksik karakterli dem, kısmen niteliğini yitirmiş

Point     Sivri       En çok istenen sert, buruk özellik

Powdery             Toz gibi                Çok ince hafif toz çay.

Pre autumnal    Sonbahar öncesi              Hindistan'ın kuzeyinde sonbaharın ilk günlerinde üretilen çayların lezzeti.

Pungent              Buruk                   Burukluk, dolgunluk ve canlılığın bir arada olduğu çay. Acılık hariç, damakta sertlik ve burukluk etkisi bırakan çay demi. En çok istenen içim özelliği.

P

Painty  A paint similar feature that is observed at some teas’ brews at the end of the season.

Papery                                The unpleasant flavor of tea as a result of contact with the paper

Peachy                               An excellent and delicious aroma that is reminiscent of peach.

Plain- A liquor that is 'clean' but lacking in desirable characteristics.

Point- A bright, acidic and penetrating characteristic.

Powdery- Fine light dust as the tea people say meaning a very fine light leaf particle.

Pre autumnal   Flavor of tea which is produced in the north of India at the first days of autumn.

Pungent- Astringent with a good combination of briskness, brightness and strength.

Q

Quality                Kalite                    İyi bir çayda bulunması istenen özelliklerin çoğu.

Q

Quality                               Most of the desired features that are asked in a good quality tea

R

Ragged                Parçalanmış       Üretimi ve tasnifi iyi olmamış çay. Lime lime olmuş ve muntazam olmayan yaprak

Rainy    Yağmurlu            Yağmur altında toplanan çaylardan elde edilen mat ve düz dem

Rank                     Kötü                      Genelde ekşiliğin baskın olduğu istenmeyen özelliklerin bir bileşkesi

Rasping                               Hoş olmayan otsu sert likör

Raw       Ham      Acı, nahoş tat. Buruk ve acı lezzetteki dem.

Red (reddish)   Kırmızı, kırmızımsı           Özellikle CTC ve legg-cut teknikleri ile üretilen çay yapraklarının görünüşü.

Rich       Zengin                  Kalite ve koyuluğu çok olan olgun dem

Rough   Kaba      Çok düzensiz görünüşlü yaprak.

Round  Tam olgun dem.

R

Raggedtea that is not produced and classified good. And tattered and irregular leaves

Rainy    Dull and flat liquor of teas that are collected in the rain

Rank      a combination of unwanted features which is usually dominated by sourness

Rasping              Unpleasant grassy harsh liquor

Raw      a bitter, unpleasant taste produced by insufficiently fermented tea leaves

Red (reddish)   appearance of the tea leaves which are produced with CTC and legg-cut techniques.

RichGood quality tea with a dark liquor.

Rough   very irregular shaped leaves.

Rounda full, smooth-tasting tea

S

Sandy   Kumlu                  Toz çay veya küçük yaprak kırıntıları bulunan çay.

Self-drinking     Paçalsız                                Tüketilmeden önce bir paçal işleminin gerek olmadığı, kendine özgü damak tadı veren orjinal çay.

Shelly   Kabuklu                               Pulcuk veya düz yaprağa benzeyen fakat hafif kıvrımlı kabuk benzeri görünüm

Shooty                 Mükemmel kıvrım          Çok iyi kıvrılmış yaprak.

Silky      İpeğimsi              Genelde yeşil çayda kullanılır. Düz yüzeyli ve yumuşak yapı

Small    Küçük                   Sınıflama için normalden daha küçük yaprak boyutu.

Smoky  Dumanlı               Demde, kurutucudaki kusur nedeniyle oluşan duman kokusu ve lezzeti.

Soft       Yumuşak             Çaydaki fermantasyon veya kurutmadan kaynaklanır. Ömrü azalmış dem.

Sour      Ekşi        Demde istenilmeyen asit koku ve lezzet

Spicy     Baharatımsı        Baharatı hatırlatan dem, bulaşma ile olur.

Spongy                Süngerimsi, bayat           Uygun olmayan şartlarda depolanan veya eski çaylar için kullanılır.

Stale     Bayat                    Kokusunu kısmen veya tamamen kaybetmiş çay. Uzun süre veya nemli şarttlar altında depolanmış çay.

Stalky                   Saplı                      Normalden fazla sap içeren kuru çay.

Stewed                               Haşlanmış           Yumuşaklık ve eksiklik. Hatalı kurutma sonucu oluşan istenmeyen  özelliğe sahip koyu dem veren çaylar. Yetersiz hava ve düşük sıcaklıktan kaynaklanır.

Strength              Kuvvetli                               Koyu.    Güçlü çay özelliklerine sahip  bir dem. Çok istenmesine karşın belli lezetteki çaylar için gerekli olmayan bir özellik

Stylish  Gösterişli            Çok iyi üretilmiş ve görünüşü çok iyi olan kuru çay.

Sweaty                Terli       Kötü üretilen çayların deminde teri andıran hoş olmayan lezzet

S

Sandy   tea with dust and very small leaf crumbs.

Self-Drinking    Indicating a tea that has well-rounded quality and flavor and does not require blending.

Shelly   Flakes or flat leaf-like but slightly curved shell-like appearance

Shootyperfectly rolled leaf

Silky     usually this term is used for green tea. smooth surface and soft structure

Small    Leaves that are smaller than usual

Smoky  An aroma or flavor suggestive of wood smoke, ash, baking, etc.

Soft       Tea lacking any 'live' characteristics and is caused by inefficient fermentation and/ or drying.

Sour      undesired acidic odor and taste in liquor

Spicy    A fragrance or flavor reminiscent of spices like cinnamon, allspice, black pepper, or incense.

Spongy                this term is used for teas that are unproperly stored and old.

Stale     Tea that has not been stored properly or has too long a shelf life may take on this flat, one-dimensional papery flavor.

Stalky  tea with a high concentration of stalks

Stewed                A soft liquor with undesirable taste that lacks point.  Caused by faulty firing, or drying, at low temperatures and often with insufficient airflow through the oven during tea manufacture or making.

Strength              Indicating strong character in terms of color, concentration, body, and pungency.

StylishVery well produced ​​and very good-looking dry tea

Sweaty- Disagreeable taste.  Poor tea

T

Taint     Yabancı koku, bozuk      Demde anlaşılan depolamada sinen hoş olmayan yağ, sarımsak vb. kokular.

Tarry     Duman kokusuBazı yabancı çayların posadaki duman kokusu

Thick     Koyu     Kuvvetli, güzel, içeriği zengin, fakat kuvvetli olması gerekmeyen dem

Thin       İnce, zayıf           Koyuluğunu ve kuvvetini kısmen yitirmiş çay demi.

Tinny    Tenekemsi         Tenekelerde muhafaza edilen çaylarda oluşan bozuk lezzet

Tips       Tomurcuklar      düzgün toplamanın ve üst sınıf çayın bir işareti.

Tippy    Tomurcuklu       Dikkate değer miktarda uç yaprak içeren kuruçay

Tired     Yorgun                 Biraz yavan hale gelmiş çay demi.

Toasty                  Kızarmış               Kısmen aşırı kurutulmuş çay, bazı Darjeeling çaylarında istenen özellik.

Twisted                               Bükülmüş           Çok iyi soldurulmuş ve kıvrılmış ortodoks yöntemiyle elde edilen çay.

T

Taint     an unfortunate taste that is foreign to tea such as oil, garlic, or onion flavor

Tarry    tea taster's term for teas that have been fired over smoky flames, imparting a smoky flavor

ThickLiquor with good colour and strength.

Thin       an insipid light tea lacking desirable characteristics

Tinny    Bad taste of teas that are kept in cans

Tip         A sign of fine plucking apparent in top grades of tea.

Tippy   teas that contains lots of leaf tips and produces a more flavorful cup of tea

Tired    tea brew that has become a little uninspired.

ToastyThe pleasant baked or bisquity aroma of a well-fired tea. Used to describe fine Keemun teas, some Darjeelings, or other high-fired teas.

Twisted                               Before fermentation, the leaves need to be crushed to initiate oxidation. This imparts the curled appearance of the finished leaf.

U

Uneven                               Karışık                  Farklı sınıflardaki çayı birarada bulunduran ve oldukça kötü ayrıştırılmış kuru çaya has görünüş.

U

Uneven                               Uneven pieces of leaf particles indicating poor sorting and resulting in a tea not true to a particular grade.

W

Washy  Sulu       İnce, sulu ve özelliği az olan çay demi

Weathery           Havalı                   Çok rutubetli havada üretilen çayların deminde arasıra olan yumuşak ve hoş olmayan özellik.

Weedy                                Yabancı otlu       Lahana kokusu                 İstenmeyen tat

Winey  Şarabımsı            Yabani ve meyvemsi arasında arzu edilmeyen lezzet.

Wiry      Tel gibi                 İyi kıvrımlı yaprak. İnce, uzun tipliler için kullanılır

WoodyOdunumsu         Soldurmadan kaynaklanan otsu, samanımsı tat.

W

Washy  Delicate, juicy and little featured brew

Weathery           soft and unpleasant feature in liquor of teas which are  produced in very humid.

Weedy               a grass or hay taste

Winey  Having the mature, fruity essence of a fine red wine.

Wiry      an appearance of a tea leaf that is twisted, thin, and long

Woody – tea that has a sawdust flavor or tea manufactured in late fall

Okunma 9928 defa

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Tweet DünyaÇayEvi

Parse Error: Specification mandate value for attribute data-aria-label-part
09:20AM Apr 24